Szent Imre

Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
22/318-232,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

aug.
31

 

Sakk - kreativitás és logika

"Némelyek művészek;
vannak, akik sportolnak;
vannak, akik a tudománnyal foglalkoznak;
egyesek háborúznak,
de ahhoz, hogy egyszerre mind a négyet csináld,
sakkozónak kell lenned"

(Arkadij Balagan világbajnok)
 

Valljuk és tapasztaljuk, hogy a sakk kiemelkedő nevelő hatása (kitartás, problémaérzékenység, helyzetértékelés) mellett, olyan képességeket is fejleszt, mint a logikus gondolkodás vagy a kreativitás. Elősegíti a magas szintű munkakultúra és a szociális érzékenység kialakulását. A sakkozás mindezek mellett kellemes időtöltés, szórakoztató tevékenység, lehetőség az önfeledt játékra.

 

A sakkot iskolánkban - az első osztályosoktól kezdve - Dr. Peresztegi Nagy Róbertné oktatja. A tanévek során tanulóink tapasztalata, ismerete, kreativitása és kitartása egyaránt növekszik. A gyermekek sakktudását érdemjeggyel nem értékeljük, de a versenyeken, iskolai vetélkedőkön kialakul reális önértékelésük, erősorrendjük.

Iskolánkat olyan vendégek is megtisztelik jelenlétükkel, akik tudásukkal, képességükkel és emberi magatartásukkal példaképként állhatnak tanulóink előtt. Körünkben köszönthettük Sinka Brigitta sakknagymestert, aki Guiness-rekord kísérletében a legtöbb szimultánt szeretné lejátszani a világon, de ellátogatott hozzánk a Székesfehérváron élő, a sakkoktatást szívügyének tekintő nemzetközi sakknagymester, Szabó Krisztián is. Mindketten sakkoztak tanulóinkkal, valamint meséltek nekik tapasztalataikról, élményeikről.

Intézményünk ad otthont a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott iskolák sakkversenyének, valamint a városi sakk diákolimpia egyéni- és csapatversenyének. Mindezek mellett nyílt órákat tartunk és családi sakkvetélkedőket is szervezünk a szülői érdeklődés és játékszeretet jegyében.

Angol - egy új világ küszöbén

„Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén,
a szépség új birodalma,
új értelmi és érzelmi törvényekkel”

(Kosztolányi Dezső)

 

Már az óvodában elkezdődő játékos angol nyelvi foglalkozásokra alapozva első osztálytól csoportbontásban, órarendbe építve oktatjuk a nyelvet. Az alsó tagozatos nyelvtanítás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok mintájára rögzülnek az idegen nyelv szavai, s nyelvtani szabályai is, az egész folyamatot a játékosság, a spontaneitás hatja át.

„Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását,hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben,
mint akik később kezdték el” 
(Singleton)

Az első két év során alkalmazott élénk szóbeliség dalocskáinak, mondókáinak, társasjátékainak, időjárással, öltözködéssel, családdal, iskolával, osztállyal és osztálytársakkal kapcsolatos megnyilvánulásainak köszönhetően motiválódnak tanítványaink a magasabb évfolyamok komolyabb munkájára, mely a 8. évfolyam végére – a tanórákat kiegészítő heti 2 órás angol előkészítő szakkör segítségével és  az egyéni szorgalom függvényében – alapfokú nyelvvizsgává érik.

A felkészüléshez a legkorszerűbb tankönyveket, tanulási módszereket és oktatóeszközöket használjuk. A tanórákra és a SANSZ foglakozásokra minden évben meghívjuk a szülőket, hogy személyesen tapasztalják meg a foglalkozások tartalmát, hangulatát és eredményességét.

Tanulóink DExam vizsgán szerezhetik meg - és szerezték meg már többen is - az alapfokú angol nyelvizsga bizonyítványt, amely nem csupán motiváló erőként hatott, hanem jó alapot ad az emelt szintű középiskolai nyelvi csoportba soroláshoz is. Tanulóink rendszeresen szerepelnek az egyházmegyei angol nyelvi versenyen, a városi "Play and Win" angol nyelvi megyei versenyen, az Origo vizsgaközpont országos versenyein. (A DExam vizsga a KER >>Közös Európai Referenciakeret<< ajánlásait követő egynyelvű angol nyelvvizsga, mely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást alap-, közép- és felsőfokon, a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben méri.)

 

Néptánc - mozgás és művészet

,,A művészet sugárzás,
de ezt a sugárzást csak azok tudják értékelni és felfogni,
akik magukban hordozzák azt a lemeznél,
membránnál is érzékenyebb műszert,
mely rögzíti és továbbítja néző, hallgató, olvasó
lelkébe a művészetet''

(Márai Sándor)
 

A művészet az emberiség egyetemes nyelve, a valóság megismerésének és átélésének egyik eszköze. A művészeti alkotások tartalmasabbá, színesebbé teszik életünket, gazdagítják érzelmeinket.

 

Lehet, hogy a néptánc, az éneklés vagy a hangszeres zene tanulása nem hoz azonnali eredményt, nem javul az iskolai előmenetel. Az azonban biztos, hogy a művészetekhez értő, önmagát többféle módon kifejezni tudó ember kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb lesz. Ez a kiegyensúlyozottság és magabiztosság azután az élet más területein is kedvezően hat a teljesítményre. Ezért a művészetek ismerete és műveltetése, a művekből „sugárzó” gondolatok, érzések megértése, átélése a személyiségformálás nélkülözhetetlen eszköze.

A 2010/11-es tanévtől tanulóink – a testnevelés tantárgy keretében – már az első osztálytól kezdődően, csoportbontásban vesznek részt néptánc foglalkozáson. Ebben az életkorban ez népi játékok és néptánc elemek tanulását, gyakorlását jelenti, mely a mozgáskoordináció és a mozgáskultúra fejlődését eredményezi.

A foglalkozásokat Lőrincz Ágnes néptáncoktató, majd Cserta Gábor néptánctanár vezette, a 2014-15-ös tanévben Péti Zsuzsanna Klára néptáncoktató vezeti. A mozgáskoordináció hatékony fejlesztése céljából a 2013-14-es tanévvel kezdődően a Mozgáskotta mozgásfejlesztő program elemeit és eszközeit használja intézményünkben Farkas Rita tanító, aki ezt a fejlesztő munkát - óvónők bevonásával - már az óvoda középső korcsoportjában elkezdi.
Tanulóink rendszeresen fellépnek iskolai, valamint azon kívüli rendezvényeken is.

Az éneklésnek és az énektanulásnak is kiemelt jelentősége van iskolánkban. Az 1. és 2. évfolyamon heti fél-fél órában furulya használatával segítjük a hangképzést, a helyes dallam és ritmus kialakítását. A 2. évfolyamtól kezdődően iskolánkban szolfézscsoport működik a Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola szolfézsoktatójának vezetésével. Ugyancsak a zeneiskola tanárai tanítják tanulóinkat fuvolázni, hegedülni.
3. évfolyamtól Gyenese Ágnes személyében karvezető képesítéssel is rendelkező ének-zene szaktanár tanítja az ének tantárgyat és gyűjti énekkarba a jó hangú, éneklést kedvelő tanulóinkat. Iskolánk számos fellépési lehetőséget biztosít tanulóinknak a bemutatásra érett alkotások – közönség előtt történő – előadására

Számítógép-használat - digitális állampolgárság

,,A digitális állampolgárság a legtöbb felfogás szerint több,
mint az egyén számára eredményes eszközhasználat, [aminek szükséges feltétele a digitális műveltség] vagyis biztosan tágabb fogalom, mint … a digitális műveltség.
A digitális műveltség már nem egyenlő a digitális állampolgársággal, de annak kiemelten fontos összetevője, hiszen ennek a kompetenciának a hiánya, vagy nem megfelelő mértéke az aktív online tevékenységet veszélyeztetheti''
(Ollé János)

 

Az UNESCO „Digitális műveltség az oktatásban” című állásfoglalásában egyértelmű a koncepció, amely szerint a digitális műveltséget tanulni kell, vagyis lényegesen több mint spontán eszközhasználat. A digitális műveltség tanulása és tanítása az oktatás számára is feladatot jelent, amelyet érvényesíteni kell a képzési program minden összetevőjében.
 

Az Európai Unió oktatási célkitűzéseiben első helyen jelenleg a tudásalapú, információs társadalom megteremtése áll. E cél megvalósításának útja az élethosszig tartó tanulás, melynek nélkülözhetetlen eszköze az általános számítógép-használat.
Az IBM-PC megjelenésével (1981) a számítógép munkánk és életünk egyre fontosabb részévé, eszközévé vált.
Napjainkban - a munkavégzés mellett - az ismeretszerzés, a szórakozás és a kommunikáció területén is nélkülözhetetlen.

A számítógép használatának megtanulása és megtanítása fontos iskolai feladattá vált. Úgy kell ezt a feladatot elvégeznünk, hogy a valós ismeretszerzés (természetjárás, kirándulás), a személyes kapcsolatok (társas játékok, beszélgetés), a gyakorlati tevékenység (kézművesség, fizikai munka), a fantázia és a gondolkodás (olvasás, tanulás) ne szoruljon háttérbe, hanem a számítógép használatával segítőtársat  kapjon. Fontos szempont ez a tanítási tartalom kiválasztásánál, vagy a számítógéppel végzett gyakorlati tevékenység (dokumentumok, bemutatók stb. elkészítése) meghatározásánál egyaránt.

Iskolánkban az 1-2. évfolyamon heti fél (kéthetente egy) órában tanitjuk az informatikát, ami a 3-4. évfolyamon és a felső tagozaton heti egy órára emelkedik. Ez az óraszám szükséges a kitűzött célok eléréséhez, ugyanakkor - optimális célmeghatározás mellett – elegendő is, hiszen a számítógép a tanításnak, és a tanulásnak csak egyik, bár kétségtelenül fontos eszköze. A 24 férőhelyes, kitűnően felszerelt informatika szaktantermünk internetkapcsolattal, projektorral, közös nyomtató és tároló használattal rendelkezik. Alsó tagozaton az informatika tantárgyat – annak gyakorlati jellege miatt –  csoportbontásban tanítjuk.

Alsó tagozaton az Apáczai Kiadó „PC Peti informatikája” című tankönyvsorozatát használjuk, kiegészítve azt az algoritmikus gondolkodást elősegítő feladatokkal (Imagine Logo). Felső tagozaton a programozás tanításának folytatása mellett szerepet kapnak az alkalmazások, ezek segítségével a dokumentum-előállítás, valamint az ismeretszerzés számítógéppel támogatott formái. Tevékenységünket a Pedellus Tankönyvkiadó tankönyvei alapján, gyakorlatorientált munkaformák alkalmazásával, elsősorban „termékek” (rajz, prezentáció, levél, táblázat stb.) előállításával végezzük.