Szent Imre

Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
22/318-232,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

aug.
31

„Ne féljetek, ...én veletek vagyok!”

 

Iskolánk hosszú távú és mélyreható pedagógiai,
nevelési célját meghatározó evangéliumi szakaszok:

 

Az angyal ezeket a szavakat intézte a Betlehem környékén nyájukat őrző pásztorokhoz: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek...” (Lk 2,10), illetve Jézus így szólt feltámadása után az asszonyokhoz: „Ne féljetek! …” (Mt 28,10); és mennybemenetele előtt a tanítványokhoz: „… én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).

 

Mai korunk félelmei, szorongásai jelen vannak, jelen lehetnek a gyermekek mindennapi életében:

  • hogyan tudom megoldani a feladataimat;
  • hogyan ítélnek meg a társaim, a környezetem;
  • megfelelek-e szüleim, nevelőim elvárásainak;
  • elveszíthetem-e szüleim szeretetét;
  • elveszíthetem-e valamelyik szülőm mindennapi gondoskodását;
  • megfelelek-e, képes vagyok-e megfelelni saját vágyaimnak, célkitűzéseimnek?
 

Pedagógiai munkánk, nevelési tevékenységünk legfontosabb feladata, hogy tanulóink bizalma, biztonságérzete megerősödjön, természetes kíváncsiságuk, környezetük iránti érdeklődésük megmaradjon, sőt erősödjön,  kitűzött és vállalt feladataikkal sikeresen megbirkózzanak.

 

Iskolánk olyan környezetet, közösséget biztosít a gyermekeknek, melyben barátaikkal együtt, a nevelők gondoskodása, buzdítása mellett élhetik át egyéni és közös küzdelmeiket, sikereiket, megértik és megélik, hogy ha egyedül vannak, akkor is kapnak segítséget, de gondjaikat és örömeiket bizalmasan meg is oszthatják másokkal a megértés és a segítség reményében.

A különleges hullámhossz

A lelkiismeret azon a különleges hullámhosszon működik, amely által igazi, bensőséges dialógussal fordulhatunk Istenhez. A keresztény pedagógus legfontosabb és legfelemelőbb feladata a gyermeki lelkiismeret formálása, a tanuló lelki fejlődésének elősegítése. Ez a feladat, ha nehezen is, de elvégezhető, hiszen a lelkiismeret nem elszigetelten, hanem az egyént körülvevő közösséggel való folytonos dialógusban fejlődik. Aki megértéssel, türelemmel és kellő szigorral élesztgeti a serdülők lelkiismeretét, s közben kifejezi örömét, hogy a másikkal együtt lehet, a másik fontos számára, megvalósítja a második főparancsot: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”.

 

A serdülőkor az egyéni látásmód, az én-tudat és az öntudat hatalmas lépéseinek korszaka. Minden szülő átélte, vagy át fogja élni, hogy gyermeke elsősorban vele szemben próbálja „bizonyítani” önállóságát, kipróbálni egyéniségét. Sok fiatal utasítja el Istent és hanyagolja el bensőséges lelki életét. Ezeket a fiatalokat nézve Szent Ágostonnal mondhatjuk: „Milyen szomorú távol lenni Attól, Aki mindenhol jelen van.” Ez az életkor a keresztény pedagógia legfontosabb időszaka. Ez az az időszak, amikor türelmesen, állhatatosan és legfőképpen találékonyan mondjuk, tesszük és érzékeltetjük a tanulóval: JÓ, HOGY VAGY.

"A lelkiismeret az egyén legrejtettebb magva, olyan szentély, ahol egyedül van Istennel, akinek szava felhangzik a lélek mélyén. A lelkiismeret csodálatos módon hozza tudomására azt a törvényt, amelyet Isten és az embertársak szeretetével teljesít. ... Minél inkább érvényesül tehát a helyes lelkiismeret, annál inkább tartózkodnak az egyének is, közösségek is, hogy kényük-kedvük szerint döntsenek, ... Nem ritka eset, hogy a lelkiismeret elháríthatatlan tévútra siklik; emiatt még nem veszíti el méltóságát." (Gaudium et spes, 16.)
Azt mondani, hogy "Vezessen a lelkiismereted!", nagyon távol áll attól, mint azt mondani: "Tégy, amit akarsz!". A lelkiismereti döntés sohasem individualista, nem mások ellen való, hanem, bár egyedül, de másokért, másokra való tekintettel is cselekszik.

Imádságos lélekkel

Iskolánkban a tanítási napokat imával kezdjük és zárjuk.
Az osztályok a hét egy napján a kápolnában, Tamás atya által vezetett közös imával kezdik napi "munkájukat", a tanulást.
Tanítás előtti imánk: A te neveddel kezdjük, Uram, tanulásunkat, és a te áldásodat kérjük munkánkra. Légy mellettünk és őrizz a mai napon minket. Adj örömet, jó reményt, erőt és hitet. Segíts minket, hogy a tudást keresve felismerjük akaratodat. Segíts, hogy munkánkkal, imánkkal kiérdemeljük áldásodat. Ámen.
Tanítás utáni imánk: Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az út, amelyen járnunk kell, az igazság, amelyet keresve keresünk, az élet, amely igazi boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áldd meg Egyházunkat, hazánkat, szüleinket, tanárainkat és diáktársainkat. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik. Add, hogy sikereink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek. Te pedig vezess minket Atyádhoz, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Ámen. Az iskolai imák itt megtekinthetőek és letölthetőek.

A tantestület egységes értékrendet és erkölcsiséget követve, tanításával és példájával egységes világképpé formálja a megszerezhető tudást. Ennek hiányában a megszerzett ismeretek csak színes mozaikdarabkák maradnának. A gyermekek lelkéből hiányozna az élet értelmének biztos kerete, amelyet az ismeretek, a kapcsolatok, valamint a munka elemei építenek egységgé.
A nevelőtestület – a keresztény szülőkhöz hasonlóan – átérzi annak felelősségét és nagyszerűségét, hogy oktató-nevelő munkáját nem csak az emberek, hanem Isten színe előtt végzi. Ebben a szolgálatban nem csupán az emberek megelégedettségét keressük, hanem egyházi küldetésünknek is eleget kívánunk tenni.
A nagyböjti időszakban - a hittanórákon kívül - lelkigyakorlaton készítjük fel tanulóinkat szentgyónásuk elvégzésére. E feladatunkban segítségünkre vannak a város egyházközségeinek plébános atyái is.
Az iskolai "Lelkitükör" itt megtekinthető és letölthető.