Keresztény értékrend

„Isten megteremtette az embert, saját képmására,
az Isten képmására teremtette őt, ...” (Ter 1,27)

Intézményünk kiemelkedő értéknek tekinti az embert és az emberi életet. Megbecsüli, óvja és fejleszti az ember méltóságát, szabadságát, szeretetre és boldogságra rendelt életét. Szem előtt tartjuk, hogy az ember nem azáltal érték, amije van, hanem elsősorban azáltal, aki ő maga.

"... férfinak és nőnek teremtette őket." (Ter 1,27)

Katolikus értékrendünk alapján, összhangban a magyar társadalom megítélésével, a gyermeket értéknek, a szülők számára a boldogság forrásának tartjuk.
Valljuk, hogy gyermekek nevelése, felkészítése a felnőtt életre a szülők elsőrendű kötelességei, de legnagyobb örömei közé is tartozik. Iskolai nevelőmunkánkban a családi életre, az élet továbbadásának felelősségére neveljük tanulóinkat.

 

„Jézus pedig növekedett bölcsességben,
korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.” (Lk 2,52)

Aki embernek születik, annak emberré is kell válnia. Azon az úton, amelyen a gyermekből felnőtt lesz, szüksége van arra, hogy tanítsák és neveljék; szeretettel vegyék körül, hiteles példamutatással és igaz szavakkal alapozzák meg egyéni és közösségi életét. A gyermek személyisége igen fogékony az Isten iránt; aki – a szülők és pedagógusok közvetítésével – a felemelő szeretet, a tiszta művészet és az igaz értékek hangján képes megszólítani és formálni a személyiséget.

„De keressétek először az ő országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." (Mt 6,33)

A keresztény nevelés érték-központú. Az oktatás-nevelés folyamatában nem az elszigetelt egyén és annak kiszolgálása áll a középpontban, hanem azok az alapvető értékek (keresztény értékrend, erkölcsi törvények, műveltség, kultúra, művészet stb.), amelyek irányába a gyermeket segítjük a tanítás-tanulás, nevelés-önnevelés eszközeivel.

"Magától terem a föld, először zöld sarjat,
azután kalászt, azután érett magot a kalászban." (Mk 4,28)

A nevelés a nevelő és a gyermek személyes kapcsolata. Ebben a bizalomra épülő kapcsolatban a gyermek teljes személyiségében fejlődik, de közben a nevelő személyisége is gazdagodik. A személyes Isten-hit kialakításához is a bizalom megteremtése, a bizalomigény kialakítása a legfontosabb.

"Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük." Mt 18,15-20

A kápolnát a "Magyar szent család" - Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre - tiszteletére Dr. Takács Nándor megyés püspök úr szentelte fel 2001-ben. Az oltárt és a tabernákulumot - a padokkal és a szekrényekkel együtt - Virág József asztalosmester készítette a Katolikus Oktatás és Nevelés Alapítvány finanszírozásával. Az oltár hátterében Rumán Sándor solymári szobrász A feltámadt Krisztus c. alkotásának másolata található. A mű eredetije bronzból készült és a solymári templom előtti téren található. Minden osztály hetente egy alkalommal reggeli imán, havonta egy alkalommal pedig reggeli szentmisén vesz itt részt. A keddi osztály-szentmisék 7.30-kor kezdődnek, s az első óra kezdete előtt befejeződnek. A szentmiséket Ugrits Tamás atya, iskolánk püspöki biztosa mutatja be.