NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁNK SAJÁTOSSÁGAI

Pedagógiai programunk legfontosabb elemei:
(a leendő első osztály számára)

- Iskolaotthonos oktatási forma az alsó tagozaton, a gyermekeket két tanító néni neveli, tanítja (egymást váltva) 8 órától 16 óráig.

- Emelt óraszámban tanítjuk a matematikát, ezen belül csoportbontásban oktatjuk a sakkot és az informatikát.

- Az angol nyelvet az első évfolyamtól csoportbontásban oktatjuk. Ezt az 1. és a 2. évfolyamon játékra és hallás utáni tanulásra alapozzuk, hogy kedvet és motivációt adjunk a későbbi évfolyamok intenzívebb tanulására. Akik vállalják az alapfokú nyelvvizsgát, azok heti 5 órában tanulnak a felső tagozaton angol nyelvet.

- A mindennapos testnevelés keretében képzett néptánctanárok az 1. évfolyamtól néptáncot oktatnak.

- Emelt óraszámban tanítjuk az ének-zene tantárgyat az első évfolyamtól, furulya használatával és zenehallgatással.

- Egyéni és közösségi erkölcsi nevelésünket a katolikus értékrend alapján végezzük.

Egyéni hatékonyság és szociális érzékenység
Kézerdő – lendületben az ötödikesek

Az ember teljesítményre törekszik. A tudomány legújabb eredményei is megerősítik, hogy a kiegyensúlyozott érzelmi élet feltétele egy egészséges ritmus az erőfeszítések és a pihenés között. Intézményünk ennek az egyensúlynak a tanulóink életében történő kialakítására, fenntartására törekszik délelőtti és délutáni nevelő-oktató tevékenységében egyaránt.
Fontos számunkra a kiemelkedően haladó tanulók tehetséggondozása, ugyanakkor a több figyelmet igénylők felzárkóztatása – valamennyi évfolyamunkon.
Különleges lehetőséget kínálunk a sikeres középiskolai felvételire történő felkészüléshez. 7. és 8. évfolyamon csoportbontásban tanulják a gyerekek a két felvételi tantárgyat, a magyart és a matematikát. Heti óraszámuk felében így kisebb, 11-13 fős csoportokban, a képességeiknek megfelelően, az esetleges hiányosságok pótlására közvetlenül is odafigyelve, célirányosan készítjük őket a felvételi vizsgára.

Intézményünk „szíve”, lelki életének központja a kápolna. Osztályaink (két-két évfolyamonként) minden hónapban egyszer közös kápolnai szentmisén vesznek részt. A kápolna a helyszíne a reggeli imáknak is, ahol tanulóink osztályfőnökeik vezetésével elmélkednek. Lelki fejlődésüket evangéliumi idézetek, szentek és boldogok életútjából vett részletek, példázatok, irodalmi idézetek, s a kápolnai kis imafüzetek imádságai segítik, kísérik.
Imaszándékaikat – gyermekek és felnőttek, szülők és pedagógusok egyaránt - a kápolnában elhelyezett füzetben gyűjtögetik. Intézményünk püspöki biztosa, Ugrits Tamás atya minden alkalommal – az oltárra helyezve e kis füzetet - imádkozik ezekért a szándékokért.
Tamás atya a szülőket is szeretettel várja a kápolnában: minden hónap harmadik szerdáján 16 óra 30 perctől a felnőttek imádkoznak itt a gyermekekért, családjaikért, iskolai közösségünkért.

Iskolánk középpontja a kápolna
"Az ének szebbé teszi az életet..." Kodály Z.

A művészetek iránti fogékonyság kicsi gyermekkorban nagyon eredményesen fejleszthető. Intézményünk – már első osztálytól - támogatja tanulóink művészeti oktatásban való részvételét, zenei nevelését. Néhány éve megállapodás született az iskola és a Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola között arról, hogy a zeneiskola tanárai nálunk, itt az iskolában tartják szolfézs és hangszeres óráikat. Így a zenepedagógusok helyünkbe jönnek, s délutáni foglalkozások keretei között tanítják növendékeinket a zene nyelvére.
Isten kezében valamennyien hangszerek vagyunk. Rengeteget zenélünk, énekelünk együtt.
Gyenese Ágnes tanárnő vezetésével énekkar működik, melybe nagyon sok tehetséges gyermek jár, kicsik és nagyok egyaránt, harmadiktól nyolcadik osztályig. Ági néni gitározik, zongorázik, furulyázik és a szentmiséken is ő orgonál. A nagyobbakat gitározni tanítja.
Október 1-jén először rendeztünk házi koncertet a tornateremben a zenei világnapra emlékezve. Nem volt ott olyan gyerek, aki legalább egy kicsit ne énekelt volna. A legügyesebbek, akik hangszeren is játszanak, bemutatták tudományukat. A legizgalmasabb a sok-sok gyerek részvételével előadott ritmuskánon volt.

Intézményünk – a klasszikus pedagógiai értékek megőrzése mellett - alkalmazza a modern oktatási módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, valamint a korszerű technikai eszközöket. A tanító és tanár kollégák rendszeres továbbképzése a folyamatos szakmai megújulás mellett az információs technológia elsajátítását, majd alkalmazását is célozza. Máris sokan használják az idei nyár folyamán megújult tantermeinkben felszerelt digitális és infratáblákat. Munkamódszereinkbe, napi tevékenységünkbe egyre inkább beépül a számítógép használata, amit tanulóinktól is megkövetelünk.
Az interaktív tábla és az Internet használata új távlatokat nyit a tanulás, a munka és a kommunikáció területén. Az információkhoz ma már könnyű hozzájutni, az eligazodás közöttük annál nehezebb. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy végzett tanítványaink képesek legyenek a mai kor emberére zúduló információáradatból megfelelő intelligenciával, éles szemmel kiválasztani a hiteleset, a használhatót.

Játék és tanulás digitális táblával
Néptáncosaink a Tölgyes-táborban

Az egyházmegye fenntartásában működő intézményként természetesen a kiemelt egyházmegyei programoknak is állandó résztvevői, szereplői vagyunk. Spányi Antal megyés püspök atya ugyanakkor gyakran tiszteli meg személyes jelenlétével az intézmény által szervezett rendezvényeket.
Minden évben részt veszünk az Egyházmegyei Napon, Balinkán. Legutóbb pünkösdölőt adtunk elő, hiszen e kiemelt egyházmegyei rendezvényre – minden évben - pünkösdhétfőn kerül sor. Tanulóink ott is bemutatkozási lehetőséget kapnak. Bemutattunk már bibliai jelenetet, előadtuk szentek élettörténetét, de szépen szerepeltek itt alsó tagozatos kamarakórusunk tagjai és néptáncosaink is.
Jó ott találkozni a többi egyházmegyei iskolába járó gyerekkel, a pedagógus kollégákkal, s egyházmegyénk katolikus családjaival.

A sport nagyon hatékonyan fejleszti az akaraterőt, a tűrőképességet és a közösségi szabályok betartását. Ezért kiemelten támogatjuk a sportéletet, rendszeresen szervezünk iskolai sportvetélkedőket, részt veszünk az egyházmegyei általános iskolák, valamint a székesfehérvári önkormányzati fenntartású intézmények által szervezett kupákon, vetélkedőkön.
Jó a kapcsolatunk a város sportegyesületeivel is. A VIDEOTON focistái gyakran megfordulnak intézményünkben. Szívesen mesélnek a gyerekeknek életvitelükről, élményeikről és rendkívüli tornaórát, edzést tartanak nekik. Testnevelő kollégánk vezetésével rendszeresen járnak a futballmérkőzésekre szurkolni.

Focistáink a Mikulás-kupán (fehér mezben)
Elsőseink fogadalomtétele október 6-án

Fontosnak érezzük, hogy első osztályosaink – az iskolakezdést követően – minél előbb beilleszkedjenek közösségünkbe, megismerjék szokásrendünket.
Október 6-án, az aradi vértanúkról megemlékező összeállítást követően került sor a legkisebbek fogadalomtételére, melyen bizonyították: egyetlen hónap alatt is rengeteg dolgot tanultak. Az egész osztály énekelt, verset mondott, - a legbátrabbak már egyedül is -, az igazgató bácsi és a többi gyerek pedig az iskolai közösség tagjaivá fogadta őket. Szép emléklapot is kaptak valamennyien a fogadalom szövegével. A lányok azóta büszkén viselik az iskolai gallért, a fiúk pedig „szentimrés” nyakkendőjüket.

Az intézményünkben zajló ünnepi események mindig alkalmak a szeretetteljes együttlétre, amikor növendékeink szereplési lehetőséget kapnak, megtanulják értékelni a társak teljesítményét, munkáját. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden nemzeti ünnepünkön színpadi produkcióval jelenítsük meg az ünnep tartalmát, üzenetét. A felső tagozaton jól kialakított, évek óta működő rendje van az ünnepek előkészítésének. Az 5. évfolyam a március 15-i, a 7. évfolyam az október 23-i megemlékezést készíti. A 6. évfolyam az aradi vértanúkra és Trianonra emlékezik.
Nemzeti létünk értékeinek bemutatása, a magyarságtudat tanulóink lelkébe plántálása kiemelt feladatunk. A képen látható szereplők a fejükön viselt huszárcsákókat és pártákat is maguk készítették, ahogyan a március 15-i előadás díszletének kialakításában is részt vettek.


Drámajáték és ünneplés
E-mail és weblap: mindennapi fogalmak

Az információrobbanás világában a felnőtt ember számára elengedhetetlen a digitális kompetencia. Ennek megszerzéséhez az első lépéseket gyermekkorban kell megtenni. Az informatika tantárgy oktatását az alsó tagozaton a negyedik osztályban kezdjük. Szaktantermeinkben korszerű audiovizuális technika és Internet-csatlakozás segíti az új oktatási módszereket és tartalmakat. Az idegen nyelvek oktatásában is alkalmazunk modern nyelvoktató csomagokat.
Mai korunk legfontosabb követelménye, hogy a nyolcadik évfolyam végén tapasztalt, művelt, világlátott emberpalánták hagyják el intézményünk falait. A nyelvoktatás során így nem csupán a nyelvet, hanem az ország kultúráját, szokásrendjét is közvetítjük növendékeink felé. Az angol nyelvet emelt szinten oktatjuk. Lehetőség van a német és az olasz nyelv tanulására is – szakköri keretek között.
Délutánonként röplabda, ping-pong, gyógytestnevelés, olaszóra, kézműves foglalkozás, színjátszó és honismereti szakkör várja tanulóinkat.
Az intézményünk és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága között létrejött együttműködési megállapodásnak köszönhetően tanulóink rendszeresen részt vesznek „A Birodalom visszavár!” című múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

Iskolánk nyolcadik osztályos tanulójának gondolataiból idézünk: „Azért szeretek a Szent Imre Általános Iskolába járni, mert sok lelki dologban gazdagodnak az ide járó gyerekek. Minden nagy ünnepkor megyünk szentmisére melyeken újabb szellemi és lelki élménnyel, tudással gazdagodunk. Közös iskolai szentmiséink vannak a Szent Imre templomban Magyarok Nagyasszonya, Gyertyaszentelő Boldogasszony és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. Vízkeresztkor megtörténik a házszentelés is.”
Nem csupán az órarendben szereplő heti két hittanórán, hanem az osztályfőnöki órákon is törekszünk arra, hogy tanulóink megismerjék az egyházi év ünnepeit, s az ünnepi szentmisék liturgikus rendjét.
Egyházi iskolánk kiemelt feladata: segíteni tanulóinkat abban, hogy hitüket mélyen megélő, keresztény emberekké növekedjenek.
Fontosnak tartjuk, hogy templomi, kápolnai magaviseletükre egyre jobban odafigyeljenek, önfegyelmük növekedjék, szerepléseiket, felajánlásaikat szívből jövően végezzék.

Ünnepi szentmisén a bazilikában
Pontbeváltás a családi sportvetélkedőn

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a családdal közös nevelésnek, hiszen fontos, hogy kisgyermek- és serdülőkorban a gyermeket minden irányból azonos hatások érjék. Csak akkor válik belőle felkészült, elkötelezett keresztény ember, ha a család és az iskola felé irányuló követelményei, elvárásai azonosak. Ezért törekszünk a családokkal napi, rendszeres kapcsolatra.
Nevelőmunkánk és iskolai gyakorlatunk a család megerősítését és a családi életre nevelést szolgálja. Pedagógiai feladatainkat a szülőkkel egyetértésben és velük együttműködve végezzük. Ez nem szorítkozik csupán a „hivatalos” formákra, - értekezletek, érdekképviselet, ballagás -, hanem jelenti a közös munkát, sportolást vagy szociális segítségnyújtást.
A kapcsolattartás fontos színtere a minden esztendőben megrendezésre kerülő őszi családi nap, melyen az osztályok csapatai elkészítik az „év ételét”. A tavalyi családi napon paprikás krumplit, az idein pörköltet főzött mindenki. Miközben a szülők elkészítik az ebédet, a gyerekek játszanak, sportolnak. Az idén pontgyűjtő füzetbe kellett gyűjteni a teljesített feladatokkal megszerzett pontokat és írószerekre lehetett beváltani azokat.

Egyházmegyei, városi és országos versenyeken, pályázatokon, internetes vetélkedő-sorozatokon egyaránt részt veszünk, tanulóinkat ezekre felkészítjük – szép eredménnyel.
Minthogy fontos a szociabilitás, a közösségi érzés, a kooperativitás képességének kialakítása tanulóinkban, számukra évente kétszer iskolai közösségi vetélkedőt szervezünk. Ezek játékos vetélkedők, melyekbe minden gyereket bevonunk. Az őszi félévben humán, művelődéstörténeti vetélkedőre várjuk a csapatokat iskolánk védőszentjének, Szent Imre hercegnek ünnepéhez kapcsolódóan, tavasszal pedig a természettudományok iránt kívánjuk felkelteni érdeklődésüket.
E vetélkedők rendkívül jól erősítik az iskolai közösséget, hiszen a gyerekek vegyes csapatokat alkotva versengenek egymással. A vetélkedőt minden alkalommal jókedvű falatozás követi.
Intézményünk – egyházi lévén – örömmel vállalja a belváros, az egyházmegye – mások számára gyakran hozzáférhetetlen – kincseinek népszerűsítését, ezért minden esztendőben megrendezzük az egyházmegye oktatási intézményeinek tanulói, valamint a város önkormányzati iskoláinak csapatai számára Szent Imre–napi komplex művelődéstörténeti vetélkedőnket. A vetélkedő témáját adta már Szent Imre herceg, iskolánk védőszentjének élete, a reneszánsz és a barokk kor, valamint a Székesfehérvárhoz kötődő szerzetesrendek története.

Jó hangulat a Szent Imre-vetélkedőn
A magyar kultúra napja - iskolánkban

Intézményünk nagy figyelmet fordít a magyar kultúra napjának megünneplésére. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük. Megemlékezéseink alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Az iskolai ünnepélyen tanulóink előadásában - hangszeres zenével, tánccal, verssel, prózával, dallal - mutatjuk be nemzeti kultúránkat. A művészeti műsorral párhuzamosan kerül sor egy kiállítás összeállítására, valamint egy rajzpályázat meghirdetésére alsó és felső tagozatos tanulóink számára.
A kiállítás létrehozásához elsősorban a szülők, nagymamák, nagypapák, dédanyák és dédapák által összegyűjtött és őrzött írott, képi és tárgyi emlékeket várjuk, melyek a népi élet hagyományait idézik fel, ismertetik meg tanulóinkkal.
Alsó tagozatos tanulóink számára a magyar monda- és mesevilág szolgáltatja a forrást a pályaművek elkészítéséhez, felső tagozatosaink pedig a magyar kultúra kiemelkedő alkotásaiból, népi hagyományainkból, az ahhoz kötődő tárgyakból meríthetnek ihletet rajzaikhoz.

Iskolai életünkben fontosak a közösség rendszeres találkozásai. Munkakultúránk részét képezik a hétfő reggelente esedékes hétkezdő összejövetelek, melyek az információáramlás, a feladatok tervezhetősége szempontjából is nélkülözhetetlenek. Elhangzanak itt az előző hét fontos történései, eredményei, valamint az aktuális hét feladatai, programjai. Énekkel indítjuk a hetet, s köszöntjük a születésnaposokat.
E közös összejövetelek a hét más napjain is esedékesek lehetnek: az adventi gyertyagyújtások, a vízkereszt ünnepéhez kötődő házszentelés, Szent Balázs püspök ünnepe, a Balázs-áldás, vagy a betegek világnapja alkalmával is az aulában találkozunk.
A szülők és az intézmény közötti korrekt információáramlást segítik a havonta kiadásra kerülő igazgatói levelek, melyekhez kapcsolódóan játékos pontversenyt is indítottunk TAKI (Találd ki!) néven. A gyerekek a TAKI-feladatsorokat szép számmal és szívesen készítik. Az ő személyiségfejlődésüket, önkontrolljuk javulását, aktivitásuk, motiváltságuk növelését szolgálja a NEBULÓFIGYELŐ pontrendszere, melyben a gyengébben teljesítő tanulóink is lehetőséget kapnak a pontszerzésre, amennyiben korábbi eredményeikhez képest egy kicsit is javítanak.
Kiemelt feladatként kezeljük a szülők rendszeres tájékoztatását gyermekük magatartásáról és tanulmányi eredményeiről. Az osztályfőnökök havonta ellenőrzik a jegyek beírását a naplóban, ellenőrzőkben. Ennek eszköze az e tanévtől bevezetett „Naplótükör”.

C. M. B. - „Krisztus áldja meg ezt a házat"